ประวัติส่วนบุคคล
 
 
ชื่อ :                    นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
ตำแหน่ง            ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันเดือนปีเกิด   25 กุมภาพันธ์ 2494
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
2541 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76
 bull.gif
2541 หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530
 bull.gif
2541 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 bull.gif
2518 เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 bull.gif
2518 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
ประวัติการทำงาน (ในอดีต)
 bull.gif
2549 - 2551 รองอธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ
                    สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 bull.gif
2548 - 2549 รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
                    สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
                    สำนักงานอัยการสูงสุด
                    รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้
                     สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานอัยการสูงสุด
 bull.gif
2546 - 2547 อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 3
                    สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด
 bull.gif
2544 - 2546 อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (กรุงเทพใต้)
                    สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำนักงานอัยการสูงสุด
 bull.gif
2543 - 2544 อัยการพิเศษฝ่ายร้องขอความเป็นธรรม
                    สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม
                    สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 bull.gif
2541 - 2543 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม
                    สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
bull.gif ​2538 - 2541 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
                     สำนักงานอัยการสูงสุด
bull.gif ​2538 - 2538 อัยการพิเศษประจำกรม (อัยการผู้เชี่ยวชาญ)
                    สำนักงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด
bull.gif ​2537 - 2538 อัยการจังหวัดชลบุรี
bull.gif ​2534 - 2537 อัยการจังหวัดตราด
bull.gif ​2533 - 2534 อัยการจังหวัดประจำศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
bull.gif ​2530 - 2533 อัยการประจำกรม สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
                     กรมอัยการ
bull.gif ​2527 - 2530 รองอัยการจังหวัดระยอง
bull.gif ​2524 - 2527 รองอัยการจังหวัดสตูล
bull.gif ​2522 - 2524 อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
bull.gif ​2521 - 2522 อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง
bull.gif ​2520 -2521  อัยการผู้ช่วย กองคดีอาญา กรมอัยการ
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 bull.gif
2554 - ปัจจุบัน อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
 bull.gif
2551 - 2554   รองอธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่
                      อธิบดีอัยการฝ่ายนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด
ตำแหน่งทางสังคมและงานอื่นที่สำคัญ (ในปัจจุบัน)
 bull.gif
2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 bull.gif
2551 - ปัจจุบัน กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
 bull.gif
2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ชำระบัญชีองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.)
 bull.gif
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทกฎหมายกรุงไทย จำกัด
ตำแหน่งทางสังคมและงานอื่นที่สำคัญ (ในอดีต)
​  bull.gif ​2549 - 2551 กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และ
                    ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) (เว้น ต.ค.และ ธ.ค. 2549)
​  bull.gif ​2549 - 2550 ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดในการประสานงานกับสำนักงานเลขาธิการ
                    คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
​  bull.gif ​2548 - 2550 กรรมการและกรรมการตรวจสอบสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
                    กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
​  bull.gif ​2548 - 2549 ช่วยราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.ทนง พิทยะ)
​  bull.gif ​2546 - 2547 ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ดร.ทนง พิทยะ, นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล)
​  bull.gif ​2545 - 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการงบประมาณวุฒิสภา
  ​bull.gif ​2543 - 2548 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไม้อัดไทย จำกัด
​  bull.gif ​2541 - 2548 กรรมการบริษัทไม้อัดไทย จำกัด
​  bull.gif ​2544 - 2545 ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ ปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี)
​  bull.gif ​2541 - 2544 ช่วยราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปองพล อดิเรกสาร)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
​  bull.gif ​2543          มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
  ​bull.gif ​2538          มหาวชิรมงกุฎ