ประวัติส่วนบุคคล
 
 
ชื่อ :                  นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ตำแหน่ง          ปลัดกระทรวงการคลัง
                         กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันเดือนปีเกิด  20 กรกฎาคม 2500
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
2528 Ph. D (Finance) University of Mississippi
 bull.gif
2522 MBA (Finance) Marshall University
 bull.gif
2521 International Management Boston University
ประวัติการทำงาน (ในอดีต)
 bull.gif
2553 อธิบดีกรมสรรพสามิต
 bull.gif
2550 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 bull.gif
2546 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 bull.gif
2544 ผู้อำนวยการสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง
 bull.gif
2541 นักวิชาการคลัง 9 ชช. กลุ่มวิเคราะห์การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 bull.gif
2553 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
bull.gif ​2549 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
bull.gif ​2546 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
bull.gif ​2543 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
bull.gif ​2540 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
bull.gif ​2538 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
bull.gif ​2536 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)