Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตัวกลาง
ตัวกลาง
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ > ตัวกลาง > ขึ้นทะเบียนผู้แนะนำ และ นักวิเคราะห์การลงทุน
ตัวกลาง
What's New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
ขึ้นทะเบียนผู้แนะนำ และ นักวิเคราะห์การลงทุน
บังคับใช้กฎหมาย
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
การจัดการลงทุน
ขึ้นทะเบียนผู้แนะนำ และ นักวิเคราะห์การลงทุน

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุน

1. เลือกเพื่อกรอกเลขที่บัตรประชาชน
2. เลือกเพื่อเลือกประเภทผู้แนะนำหรือนักวิเคราะห์การลงทุนที่ต้องการ
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลเข้าระบบ ORAP
4. พิมพ์แบบคำขอพร้อมใบแจ้งเรียกเก็บเงิน
5. นำใบแจ้งเรียกเก็บเงินไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์
6. ส่งเอกสารที่ลงนามรับรองความถูกต้องทางไปรษณีย์ ไปที่

สำนักงาน ก.ล.ต.
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

7. ตรวจสอบรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนทางเว็บไซต์ประมาณ 7 วัน หลังจากส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 

 


 
ปรับปรุงล่าสุด 08 เมษายน 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map