Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตัวกลาง
ตัวกลาง
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ > ตัวกลาง > การให้ความเห็นชอบ
ตัวกลาง
What's New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
บังคับใช้กฎหมาย
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
การจัดการลงทุน
การให้ความเห็นชอบ
FAQ ถาม - ตอบ เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุน​
ขั้นตอนการขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน

 1. เลือกเพื่อกรอกเลขที่บัตรประชาชน
2. เลือกเพื่อเลือกประเภทผู้วางแผนการลงทุน  ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุน ที่ต้องการ
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลเข้าระบบ ORAP
4. พิมพ์แบบคำขอพร้อมใบแจ้งเรียกเก็บเงิน
5. นำใบแจ้งเรียกเก็บเงินไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์
6. ส่งเอกสารที่ลงนามรับรองความถูกต้องทางไปรษณีย์ ไปที่

สำนักงาน ก.ล.ต.
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

7. ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบทางเว็บไซต์ประมาณ 7 วัน หลังส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 

 


 
ปรับปรุงล่าสุด 09 มีนาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map