Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตัวกลาง
ตัวกลาง
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ > ตัวกลาง > ขึ้นทะเบียน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
ตัวกลาง
What's New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
ขึ้นทะเบียน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
บังคับใช้กฎหมาย
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
การจัดการลงทุน
ขึ้นทะเบียน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน

1. เลือกเพื่อกรอกเลขที่บัตรประชาชน
2. เลือกเพื่อเลือกประเภทผู้วางแผนการลงทุน  ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุน ที่ต้องการ
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลเข้าระบบ ORAP
4. พิมพ์แบบคำขอพร้อมใบแจ้งเรียกเก็บเงิน
5. นำใบแจ้งเรียกเก็บเงินไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์
6. ส่งเอกสารที่ลงนามรับรองความถูกต้องทางไปรษณีย์ ไปที่

สำนักงาน ก.ล.ต.
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

7. ตรวจสอบรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนทางเว็บไซต์ประมาณ 7 วัน หลังจากส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 

 


 
ปรับปรุงล่าสุด 28 ตุลาคม 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map