Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตัวกลาง
ตัวกลาง
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > ตัวกลาง > การให้ความเห็นชอบ
ตัวกลาง
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
บังคับใช้กฎหมาย
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
การจัดการลงทุน
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
การให้ความเห็นชอบ
FAQ ถาม - ตอบ เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุน​
ขั้นตอนการขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน

1. ตรวจสอบ

เพื่อเลือกประเภทผู้วางแผนการลงทุน  ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และ ผู้จัดการกองทุน

  

2. เลือก

การต่ออายุ สามารถต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 15 ธันวาคม ของปีที่หมดอายุเท่านั้น

 

3. สมัครใช้งานระบบ ORAP 

สำหรับการใช้งานครั้งแรก หรือหากเคยสมัครใช้งานแล้วให้ใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน (Password)

 

4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในระบบ ORAP 

กรณีการขอความเห็นชอบที่ต้องใช้คุณสมบัติที่ต้องยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น ก่อนยื่นคำขอความเห็นชอบในระบบ ORAP ดังนี้ 
    · ประสบการณ์การทำงาน 
    · ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFP, FRM  
    · ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ

โดยเลือกหัวข้อ “การแจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ”

 
5.  พิมพ์แบบคำขอความเห็นชอบจากระบบ ORAP เพื่อติดรูปถ่าย และลงนาม
 
6.  Scan แบบคำขอความเห็นชอบฯ ที่ลงนามผู้ยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว นำมา upload เข้าในระบบ ORAP อีกครั้ง
ชนิดของเอกสารที่นำมา upload จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล pdf หรือ jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB ต่อไฟล์โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงต่อสำนักงาน
 
7. พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินจากระบบ ORAP (ถ้ามี)
 
8. นำใบแจ้งเรียกเก็บเงินไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์
 
9. สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบฯ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน
· รายชื่อนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ
  
http://market.sec.or.th/public/orap/IC01.aspx?lang=th
· 
ผู้จัดการกองทุน 
  
http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager01.aspx
·
ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 
  
http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager02.aspx?lang=th

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 
ปรับปรุงล่าสุด 21 กรกฎาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map